Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mother of pearl /'mʌðərəv'pə:l/  

  • Danh từ
    xà c

    * Các từ tương tự:
    mother-of-pearl