Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

moralist /'mɒrəlist/  /'mɔ:rəlist/

  • Danh từ
    (thường xấu)
    kẻ dạy đời

    * Các từ tương tự:
    moralistic