Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

moon-blind /'mu:nblaind/  

  • Tính từ
    quáng gà
    mắc chứng viêm mắt (ngựa)

    * Các từ tương tự:
    moon-blindness