Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

moon-blindness /'mu:nblaindnis/  

  • Danh từ
    bệnh quáng gà
    chứng viêm mắt (ngựa)