Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (Mỹ)
    như mouldy
    xem mouldy