Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

molder /'məʊldə[r]/  

  • Danh từ
    (Mỹ)
    như moulder