Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    có thể trộn lẫn, có thể pha lẫn, có thể hoà lẫn

    * Các từ tương tự:
    mixableness