Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mixableness /miksə'biliti/  

  • Danh từ
    tính có thể trộn lẫn, tính có thể pha lẫn, tính có thể hoà lẫn