Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (misread /,mis'red/)
  đọc sai
  he misread "the last trainas "the fast train"
  anh ta đọc sai "chuyến tàu cuối cùng" thành chuyến tàu nhanh"
  hiểu sai
  viên tướng hiểu sai ý đồ của quân thù và không lường trước được cuộc tấn công

  * Các từ tương tự:
  misreading