Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự đọc sai
    a misreading of the gas meter
    sự đọc sai đồng hồ khí đốt
    sự hiểu sai