Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mind-reading /'maindri:diŋ/  

  • Danh từ
    sự đọc được ý nghĩ của người khác

    * Các từ tương tự:
    mind reading