Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mind reading /'maind'ri:diɳ/  

  • Danh từ
    sự đọc được ý nghĩ (của ai)

    * Các từ tương tự:
    mind-reading