Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mind-bending /maind bendiŋ/  

 • Tính từ
  (khẩu ngữ)
  nát óc, hóc búa
  a mind-bending problem
  một vấn đề nghĩ đến nát óc

  * Các từ tương tự:
  mind-bending