Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    thế giới vật chất tri giác được (ấn Độ giáo cho nó là ảo tưởng che giấu sự tồn tại tuyệt đối)

    * Các từ tương tự:
    mayan