Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (thuộc) ngôn ngữ Maya; (thuộc) người Maya