Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

market garden /,mɑ:kit 'gɑ:dən/  

  • Danh từ
    vườn trồng rau để bán chợ

    * Các từ tương tự:
    market gardener, market gardening