Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

market gardener /,mɑ:kit 'gɑ:dənə[r]/  

  • Danh từ
    người trồng rau để bán chợ