Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  ngựa cái; lừa cái
  on Shank's pony (mare)
  xem shank
  Danh từ
  (thiên) (số nhiều maria)
  vùng tối (trên mặt trăng, trên sao Hỏa, có lúc đã được xem như là biển)

  * Các từ tương tự:
  mare's nest, mare's nest, maremma, mareograph