Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

magical /'mædʒikl/  

 • Tính từ
  [thuộc] ma thuật, có ma thuật
  a wizard's magical hat
  chiếc mũ có ma thuật củ thầy phù thủy
  (khẩu ngữ) làm say mê
  a magical view
  cảnh làm say mê

  * Các từ tương tự:
  magically