Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

magically /'mædʒikli/  

  • Phó từ
    [một cách] có ma thuật
    [một cách] làm say mê