Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

machine-gun /mə'∫i:ngʌnə/  

 • Danh từ
  súng máy, súng liên thanh
  Động từ
  (-nn-)
  bắn súng máy, bắn súng liên thanh
  họ bắn súng máy vào quân đội đang tiến lên

  * Các từ tương tự:
  machine-gunner