Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

like-minded /'laik'maindid/  

  • Tính từ
    cùng một khuynh hướng, cùng một mục đích, có ý kiến giống nhau; giống tính nhau

    * Các từ tương tự:
    like-mindedness