Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lampooner /læm'pu:nə/  

  • Ngoại động từ
    viết văn đả kích

    * Các từ tương tự:
    lampoonery