Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lampoonery /læm'pu:nəri/  

  • Danh từ
    người chuyên viết văn đả kích
    Danh từ
    văn đả kích