Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Ngoại động từ laded; laded; laden
  chất hàng (lên tàu)
  to lade a ship with cargo
  chất hàng lên tàu

  * Các từ tương tự:
  laden