Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

know-nothing /'nounʌθiɳ/  

  • Danh từ
    người ngu dốt, người không biết gì
    (triết học) người theo thuyết không thể biết

    * Các từ tương tự:
    know-nothingism