Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

know-nothingism /'nounʌθiɳizm/  

  • Danh từ
    (triết học) thuyết không thể biết