Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    quần ngắn tới đầu gối

    * Các từ tương tự:
    knee-breeches