Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

kinsfolk /'kinzfəʊk/  

  • Danh từ
    (động từ số nhiều)
    như kin
    xem kin