Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

keynote /'ki:nəʊt/  

 • Danh từ
  ý chủ đạo, chủ đề chính
  thất nghiệp là chủ đề chính của hội nghị
  (âm nhạc) âm chủ

  * Các từ tương tự:
  keynoter