Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

keyboard /'ki:bɔ:d/  

 • Danh từ
  bàn phím (đàn pianô…), bàn chữ (máy chữ)
  Động từ
  làm chế bản in qua bàn phím
  nhập dữ liệu (vào máy điện toán) qua bàn phím

  * Các từ tương tự:
  keyboarder, keyboardist