Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

keyboarder /'ki:bɔ:də[r]/  

  • Danh từ
    người làm chế bản in
    người nhập dữ liệu qua bàn phím (vào máy điện toán)