Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

iron law /'aiən'lɔ:/  

  • Danh từ
    quy luật không thay đổi được, nguyên tắc không thay đổi được, luật sắt ((nghĩa bóng))

    * Các từ tương tự:
    Iron law of wages