Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Quy luật sắt về tiền công
    Giả thiết rằng, với bất kể khả năng tăng tiền công trong ngắn hạn, tiền công chắc chắn sẽ trở lại mức vừa đủ sống trong dài hạn