Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

insular /'insjʊlə[r]/  /'insələr/

 • Tính từ
  [thuộc] đảo, ở đảo
  an insular climate
  khí hậu ở đảo
  thiển cận, hẹp hòi
  an insular attitude
  thái độ hẹp hòi

  * Các từ tương tự:
  insularism, insularity, insularize, insularly