Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

insularity /,insjʊ'lærəti/ /,insə'lærəti/  

  • Danh từ
    tính chất người ở đảo
    tính chất thiển cận hẹp hòi