Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

instalment plan /in'stɔ:lmənt'plæn/  

  • (đặc biệt Mỹ)
    như hire-purchase