Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

insider /in'saidə[r]/  

  • Danh từ
    người của nội bộ

    * Các từ tương tự:
    Insider - outsider, Insider - outsider model, insider dealing