Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Người trong cuộc
    người ngoài cuộc

    * Các từ tương tự:
    Insider - outsider model