Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

insane asylum /in'sein ə'sailəm/  

  • (cũ)
    như mental home