Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mental home /'mentlhəʊm/  

  • Danh từ
    (cũng mental hospital /'mentl 'hɒspitl/)
    bệnh viện tâm thần