Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

injection /in'dʒek∫n/  

 • Danh từ
  sự tiêm, sự chích
  the morphine was administered by injection
  người ta sử dụng moócfin bằng cách tiêm
  hệ thống bơm nhiên liệu
  mũi tiêm, phát tiêm
  the firm would be revitalised by an injection of new funds
  hãng này sẽ được tiếp thêm sức sống nhờ có vốn mới được đầu tư vào

  * Các từ tương tự:
  Injections