Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Sự bơm tiền
    Sự bổ sung ngoại sinh vào số thu nhập của các doanh nghiệp và hộ gia đình