Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  hít vào
  thợ mỏ đã hút bụi than vào phổi
  nuốt khói (thuốc lá)

  * Các từ tương tự:
  inhaler