Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    nhuộm ngay từ sợi
    ăn sâu, thâm căn cố đế

    * Các từ tương tự:
    ingrained