Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

infatuate /in'fætjueit/  

  • Ngoại động từ
    làm cuồng dại
    làm mê tít, làm mê đắm

    * Các từ tương tự:
    infatuated, infatuatedly