Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

indexation /,indek'seiʃn/  

  • Danh từ
    sự chỉ số hóa (lương…) theo giá sinh hoạt

    * Các từ tương tự:
    Indexation of tax allowances and taxation