Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Indexation of tax allowances and taxation   

  • (Kinh tế) Chỉ số hoá việc trợ cấp thuế và việc đánh thuế
    Chỉ số hoá các khoản trợ cấp thuế là quá trình giữ cho số lượng trợ cấp thuế không đổi tính theo giá trị thực tế