Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

impassion /im'pæʃn/  

 • Ngoại động từ
  (thường) quá khứ phân từ
  làm say sưa, làm say mê
  làm sôi nổi, làm xúc động mạnh, kích thích mãnh liệt

  * Các từ tương tự:
  impassioned, impassionedness