Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  bỏ tù, nhốt, giam hãm
  bị nhốt trong một hầm tù lạnh lẽo
  anh ta tự nhốt trong một phòng nhỏ để làm việc mà không bị quấy rầy

  * Các từ tương tự:
  immurement